ProDenmark.com

Продуктова карта на сайта

Търсачка за намиране на нови бизнес партньори в Дания. Вижте датски продукти, стоки, услуги, компании, доставчици, износители, изделия и т.н.
+ 03000000-1 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
+ 09000000-3 Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
+ 14000000-1 Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти
+ 15000000-8 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
+ 16000000-5 Селскостопански машини
+ 18000000-9 Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
+ 19000000-6 Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали
+ 22000000-0 Печатни материали и свързани с тях продукти
+ 24000000-4 Химически продукти
+ 30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
+ 31000000-6 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
+ 32000000-3 Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване
+ 33000000-0 Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
+ 34000000-7 Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране
+ 35000000-4 Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване
+ 37000000-8 Музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятчийски изделия, предмети на изкуството и принадлежности
+ 38000000-5 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
+ 39000000-2 Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
+ 42000000-6 Машини за промишлена употреба
+ 43000000-3 Минни машини, оборудване за разработване на кариери и строително оборудване
+ 44000000-0 Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
+ 45000000-7 Строителни и монтажни работи
+ 48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи
+ 50000000-5 Услуги по ремонт и поддръжка
+ 51000000-9 Услуги по инсталиране (с изключение на софтуер)
+ 55000000-0 Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно
+ 60000000-8 Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
+ 63000000-9 Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции
+ 64000000-6 Услуги на пощата и далекосъобщенията
+ 65000000-3 Обществени услуги
+ 66000000-0 Финансови и застрахователни услуги
+ 71000000-8 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
+ 72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
+ 73000000-2 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
+ 75000000-6 Услуги на държавното управление и отбраната; услуги по задължително обществено осигуряване
+ 76000000-3 Услуги, свързани с добива на нефт и газ
+ 77000000-0 Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството
+ 79000000-4 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
+ 80000000-4 Образователни и учебно-тренировъчни услуги
+ 85000000-9 Услуги на здравеопазването и социалните дейности
+ 90000000-7 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
+ 92000000-1 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията
+ 98000000-3 Други обществени, социални и персонални услуги
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo